REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF PRISHTINËS

AL  SR  EN

Filter search

Fill in the fields below to filter the search of permits and licences

Blerja e banesave për të cilat ekziston e drejta banesore

Drejtoria e Financave dhe Pronës

Qëllimi i kësaj procedure është që të ju mundësoj qytetarve blerjen e banesave të cilat janë pronë e komunës.