REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF PRISHTINËS

AL  SR  EN

Vërtetim që nuk është shfrytëzues i ndihmës Sociale

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Purpose: Dëshmohet se pala nuk është shfrytëzues i ndihmës sociale

Description: Aplikuesi bën kërkesë në Qendrën për Punë Sociale për marrjen e një vërtetimi që nuk është shfrytezues i ndihmës Sociale, për qellim fitimin e shtetësisë. Pas shqyrtimit të aplikacionit dhe verifikimit të gjendjes se pala nuk është shfrytezues i/e ndihmës sociale merret vendimi për dhënjen e vërtetimit.

Legal basis

Validity of procedure administrative: 6 muaj

Information requested

  • Adresa e vendbanimit nga bashkesia lokale
  • Shënimet personale
  • Llojin e shërbimit

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

  • Vërtetim mbi vendabimin (Kopje)
  • Kontrata e punës (Kopje)
  • Certifikata e lindjes (Kopje)
  • Letërnjoftimi (Kopje e vertetuar)
Free of charge

Form is not available