REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Leje për legalizim të ndërtimit

Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procecure është legalizimi i ndërtimeve pa leje.

Leje ndërtimi

Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj leje është ndërtimi i objekteve sipas standardeve.

Vazhdimi i lejës së ndërtimit

Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj leje është ndërtimi i objekteve sipas standardeve dhe respektimi i afatit kohor të lejes së lëshuar më parë

Leje rrënimi

Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Ka për qëllim krijimin e kushteve për ndërtimet e larta në prona individuale

Kërkesa për kushtet ndërtimore

Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Dhënia e kushteve ndërtimore u mundëson palëve të njihet me kriteret dhe procedurat e marrjes se lejes së ndërtimit dhë njëherit të sigurojë respektimin e kushteve urbanistike.

Certifikata e Përdorimit

Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedurë është që objektet e ndërtimit të vihen në shfrytëzim të palëve të interesuara

Leja Mjedisore Komunale

Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Mbrotja e mjedisit konform standardeve te parapara gjatë ndërtimit të objekteve të ndryshme.

Shëndrrimi i tokës bujqësore në atë ndërtimore

Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure administrative është shëndrrimi i tokës bujqësore në tokë ndërtimore.Palës gjatë dhënies së kushteve ndërtimore i ceket se duhet të aplikojë në DUNMM-së për ndërrim destinim...

Piketimi

Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure administrative konsiston në përcaktimin e pikave të ngastrave kadastrale

Kërkesa për ndërrim të destinimit të ngastrës kadastrale nga hapsire banimi në lokal afarist dhe e kundërta

Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Përmes kësaj procedure sigurohet shfrytëzimi i pronës së palujtshme për qëllime të ndryshme, në këtë rast sikur për qëllime banimi apo edhe qëllime afariste

Vlerësim i dëmeve të shkaktuara nga pasojat e luftës

Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure është kompenzimi i dëmeve materiale të luftës së vitit 1999.

Kërkesë për informata të përgjithshme

Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Kjo procedurë administrative synon të informojë qytetaret për gjëra të cilat ata do të duhej të njoftoheshin përmes procedurave të tjera administrative apo edhe për ato çështje të cilat fare nuk jane ...

Propozim për kushte ndërtimore

Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Kjo procedurë synon përcaktimin e kushteve ndërtimore për ato zona në të cilat nuk ekziston plani urbanistik zhvillimor