REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Kompenzim me koeficient ndërtimi

Drejtoria e Financave dhe Pronës

Qëllimi i kësaj procedure është që në ato rrethana kur pala nuk e ka të mundur kompenzimin në para atëherë një gje e tillë te bëhët e mundur përmes kompenzimit me koeficient ndërtimi.

Heqja dorë nga e drejta e pronësisë

Drejtoria e Financave dhe Pronës

Qëllimi i kësaj procedure është që në rastet kur paraqitet e nevojshme të behët barjte e pronësisë nga ajo private në pronë publike

Kërkesë për dhënien e kopjes së vërtetuar, dokumenteve të eksproprijimit, shpronësimit dhe deeksproprijimit

Drejtoria e Financave dhe Pronës

Paisja e qytetarve me dokumentacion të nevojshëm ne rast të eksproprijimit, shpronësimit dhe deeksproprijimit

Blerja e banesave për të cilat ekziston e drejta banesore

Drejtoria e Financave dhe Pronës

Qëllimi i kësaj procedure është që të ju mundësoj qytetarve blerjen e banesave të cilat janë pronë e komunës.

Çasja në dokumente

Drejtoria e Financave dhe Pronës

Pajisja e qytetarëve dhe institucioneve me prova materile për zhvillim të procedurave të ndryshme administrative,gjyqësore etj.

Vërtetimi i pagesës së tatimit në pronë

Drejtoria e Financave dhe Pronës

Mbledhja e tatimit në pronë. Pajisja e qytetarit me vërtetim të pagesës së tatimit në pronë që shërben si dokumentacion plotësues për një pjesë të madhe të shërbimeve komunale.

Transakcioni në pronës

Drejtoria e Financave dhe Pronës

Përmes kësaj procedure blerësi i palujtshmerisë të njejtën e regjistron si pronë në emër të tijë/saj.

Pagesa e taksës rrugore për automjete motorike

Drejtoria e Financave dhe Pronës

Qëllimi kryesorë i kësaj procedure administrative është që përmes pagesës së taksës rrugore tu mundësoj palëve regjistrimin e automjeteve