REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Certifikata e Lindjes

Drejtoria e Administrates

Paijsja e qytetarëve me Certifikatë të Lindjes, si dhe rregullimi i dokumenteve personale

Certifikata e Shtetësisë

Drejtoria e Administrates

Me këtë procedurë u mundësohet qytetarëve të Kosovës të prezantojnë shtetësinë e tyre jashtë Kosovës, po ashtu, realizimi i të drejtave dhe kërkesave të palës.

Certifikata e bashkësisë Familjare

Drejtoria e Administrates

Paijsja e qytetarëve me Certifikatë mbi gjendjen familjare, cila e dëshmon numrin anëtareve të familjes.

Certifikata e kurorëzimit

Drejtoria e Administrates

Paisja me dokumente personale dhe regjistrimi në Librin Amëz të të Martuarve.

Certifikata e statusit martesor

Drejtoria e Administrates

Paisja e qytetarëve me Certifikatë e cila e dëshmon statusin Martesor të ti /saj

Certifikata e vendbanimit

Drejtoria e Administrates

Paisja e qytetarit me dokumente që dëshmojnë vendbanimin e tij/saj.

Certifikata e vdekjes

Drejtoria e Administrates

Paisja me Certifikatë të Vdekjes për familjarët e përsonit i cili tashmë ndodhet në regjistrin e perosnave të vdekur.

Aktvdekja

Drejtoria e Administrates

Rregullimi i qështjeve për trashëgimtarët ligjor

Vërtetim për regjistrimin e automjeteve

Drejtoria e Administrates

Shërben për plotësimin e dokumentacioneve për regjistrimin e automjetit.

Vërtetim për kurorëzim

Drejtoria e Administrates

Vërtetimi shërben për plotësimin e dokumentacioneve për kurorëzim.Vërtetimi dëshmon vendëbanimin e palës

Vërtetim për letërnjoftim të përkohshëm për shtetas të huaj

Drejtoria e Administrates

Shërben për plotësimin e dokumentacioneve personale në rast të udhëtimit në shtete të tjera, ku me këtë vërtetim dëshmohet vendbanimi i palës.

Vërtetim për ndërrim të vendëbanimit

Drejtoria e Administrates

Evidentimin e popullatës dhe vendbanimit të rregullt. Kjo bëhet për efekt të rregjistrimit të saktë të banorëve dhe për arsye statistikash

Vërtetim për pasaportë

Drejtoria e Administrates

Shërben për plotësimin e dokumentacioneve personale dhe me këtë vërtetim dëshmohet për vendbanimin e palës ku ceket se vërtetimi merret për të dëshmuar vendbanimin.

Vërtetim për nënshtetësi

Drejtoria e Administrates

Vërtetimi shërben për rregullimin e dokumenteve në shtetet tjera ku kërkohet shtetësia dhe dëshmohet vendëbanimi i palës.

Vërtetim për mbajtës të familjes për shtetas të huaj

Drejtoria e Administrates

Vërtetimi merret për të dëshmuar vendëbanimin e një personi që është mbajtës i familjes.

Vërtetim për ndihmë sociale

Drejtoria e Administrates

Shërben për plotësimin e dokumentacioneve personale, në këtë rast me këtë vërtetim dëshmohet vendëbanimi i palës për nxjerrjen e një vërtetimi për ndihmë sociale.

Kërkesë për lidhjën e martesës (ceremonia e kurorëzimit)

Drejtoria e Administrates

Regjistrimi në Librin Amëz të të Martuarve dhe njohja zyrtarisht e martesës.

Vërtetim për regjistrim në shkollë dhe qerdhe

Drejtoria e Administrates

Shërben për të dëshmuar vendbanimin e palës për rastet e regjistrimit të fëmijës në shkollë apo qerdhe.

Vërtetim për vizë

Drejtoria e Administrates

Shërben për plotësimin e dokumentacioneve personale, në këtë rast për plotësimin e dokumentacionit për vizë, meqë rast me vërtetim dokumentohet vendëbanimi i palës.

Vërtetim për udhëtim

Drejtoria e Administrates

Shërben për plotësimin e dokumentacioneve personale, në rast të udhëtimit, me të cilin dëshmohet vendëbanimi i palës

Vendim për ndërrim të emrit personal

Drejtoria e Administrates

I mundësohet qytetarit të bëjë ndryshimin/korrigjimin e emrit personal në dokumentet vetjake.

Vërtetim për pension të vjetërsisë

Drejtoria e Administrates

Shërben për rregullimin e dokumenteve për pensionin e vjetërsisë me të cilin vërtetohet vendëbanimi i palës.

Vendim për korigjim të emrit personal

Drejtoria e Administrates

I mundësohet qytetarit të bëjë ndryshimin/korrigjimin e emrit personal në dokumentet personale

Vërtetim nga arkiva

Drejtoria e Administrates

Konfirmimi i dokumenteve që i duhen palës.

Kërkesë për humbjen e Shtetësisë me lirim

Drejtoria e Administrates

Qytetarëve të Kosovës u mundësohet të lirohen nga shtetësia e Kosovës dhe të marrin shtetësinë e një shteti tjetër.

Clajmërim të Vendbanimit

Drejtoria e Administrates

Qytetarit i mundësohet që të dëshmoj c'lajmerimin dhe lajmërimin e vendbanimit të ri.

Regjistrimi i vonshëm i lindjes

Drejtoria e Administrates

Regjistrimi i të lindurve në regjistrin Amzës të të Lindurve -LAL

Regjistrimi i vonshëm i vdekjes

Drejtoria e Administrates

Regjistrimi i personit në librin amëz të të vdekurve -LAV

Ekstrakti i lindjes

Drejtoria e Administrates

Paisja e qytetarëve me Certifikatë të Lindjes, si dhe për rregullimi i dokumenteve personale