REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Leje për taxi

Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim Lokal

Qëllimi i kësaj leje është mënyra e kryerjes dhe e organizimit të transportit të udhëtarëve me taksi në territorin e komunës së Prishtinës, kushtet themelore dhe plotësuese që duhet plotësuar drejtue...

Leje për prerjen e drunjeve në pyje në pronësi private

Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim Lokal

Qëllimi i kësaj leje është mbrojtja dhe trajtimi profesional i pujeve dhe ngastrave pyjore, duke e mbikqyre në menyrë përmanente punën prej damkosjes së trungjeve, përcjelllëjes e deri të rendi pyjor ...

Leje për transportë të veçantë

Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim Lokal

Qëllimi i kësaj leje është transporti i nxënësve dhe studentëve, nga vendbanimi deri tek institucioni shkollor dhe anasjelltas dhe punëtorëve, nga vendbanimi deri në punë dhe anasjelltas.

Leje për ushtrimin e veprimtarisë afariste

Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim Lokal

Qëllimi i kësaj leje është ushtrimi i veprimtarive të ndryshme afariste p.sh. shitjen me pakicë dhe shumicë, zejtari,hoteleri, aktivitete bankare, sigurime, dyqane, sherbime postare dhe bankare, lojër...

Leje për transport publik urban - autobusa

Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim Lokal

Qëllimi i kësaj leje është transporti i sigurtë për qytetarët me autobus.

Subvencionet në lëmin e bujqësisë

Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim Lokal

Qëllimi i subvencioneve është përkrahja e bujqësisë në fusha të ndryshme si p.sh. perime, peme, grurë, gjedhe, dele, dhi, pula etj.

Kërkesë për vlerësimin e dëmeve në bujqësi

Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim Lokal

Kjo procedurë ka për qellim kompenzimin e dëmëve në prodhimtarine bujqësore, të shkaktuara nga kushtet atmosferike.

Vërtetim që mirret me veprimtari bujqësore

Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim Lokal

Lëshimi i vërtetimit bëhet për qëllim të marrjes së vizave.

Vërtetim që mirret me veprimtari blegtoriale

Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim Lokal

Lëshimi i vërtetimit bëhet për qëllim të marrjes së vizave.

Kërkesë për vërtetim që familja nuk posedon biznes

Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim Lokal

Lëshimi i vërtetimit bëhet për rastet për dëshmi të asistencës sociale, marrjen e bursave studentore etj.

Kërkesë për transport të masës drunore

Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim Lokal

Qëllimi i kësaj leje është damkosja e drunjeve dhe fletëpërcjellja nga roja e pyllit.

Vlerësimi i dëmit në pyje

Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim Lokal

Qëllimi i kësaj procedure është vlërësimi i dëmëve të shkaktuara nga faktori njeri dhe natyra.