REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Vertetim për lirim nga pagesa e semestrit për kategoritë e dala nga lufta

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Vërtetimi i gjëndjes së fakteve nga organi kompetent dhe lëshuarja e dëshmisë për kategoritë e trajtuara me Ligj

Vërtetim për trajtim mjekësor të sëmundjes jasht vendit

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Ka për qëllim zbatimin e programit për trajtim mjekësor jashtë institucioneve shëndetësore me mjete të buxhetit të Kosovës

Vërtetim që nuk i është marr zotësia e veprimit

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Qëllimi i procedurës administrative është që të gjitha palët e interesuara të paisen këtë vertetim për nevoja personale

Pëlqim për martesë para moshës madhore (parakohshme)

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Qëllimi i kësaj procedure administrative konsiston në krijimin e kushteve për lidhjen e martesës para moshës madhore.

Kërkesa për vendosjen nën kujdestari

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Mbrojtja sociale për femijët jetim të braktisur dhe pa përkujdesje prindërore.

Pëlqim për dokument udhëtimi për fëmijë

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Qëllimi i kësaj procedure administrative është që tu mundësoj fëmijeve të levizin lirshëm vetëm me këtë llojë pëlqimi në ato vende në të cilat qytetarët mund të levizin vetem me letërnjoftim.