REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Regjistrimi i pronës së paluajtshme në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme pas ndarjes fizike të bashkepronesisë në bazë te titullit juridik Aktvendimit per ndarje fizike të paluajtshmeris

Drejtoria e Kadastrit

Qëllimi i procedurës është bartja e pronësisë prej pronarit të mëhershëm dhe regjistrimin e saj në pronarin e ri - fituesin e pronësisë dhe regjistrimi i saj në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së P...

Regjistrimi i pronës së paluajtshme në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme (bartja e pronësisë prej pronarit të mëhershëm - tjetërsuesit dhe regjistrimi i saj në pronarin e ri - fituesin ) në bazë te titullit juridik Kontratë dhurimi

Drejtoria e Kadastrit

Qellimi i procedures është bartja e pronësisë prej pronarit të mëhershëm dhe regjistrimin e saj në pronarin e ri - fituesin e pronësisë dhe regjistrimi i saj në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së P...

Regjistrimi i pronës së paluajtshme në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme në bazë të vendimit për ndarjen fizike

Drejtoria e Kadastrit

Qëllimi i procedurës është bartja e pronësisë prej pronarit të mëhershëm dhe regjistrimin e saj në pronarin e ri - fituesin e pronësisë dhe regjistrimi i saj në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së ...

Regjistrimi i pronës së paluajtshme në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme në bazë të titullit juridik: Kontratë mbi mbajtje të përjetshme

Drejtoria e Kadastrit

Qëllimi i procedurës është sigurimi i përmbushjes së kushteve ligjore për regjistrimin e pronës në Regjistrin e Paluajtshmerive në emër të pronarit të ri

Regjistrimi i pronave të paluajtshme në bazë të titullit juridik Kontratë mbi këmbimin e paluajtshmërive

Drejtoria e Kadastrit

Qëllimi i procedurës është sigurimi i përmbushjes së kushteve ligjore për regjistrimin e pronave të këmbyera në emër të pronareve të ri, dhe njoftimin e tyre me aktin administrativ dhe ku kërkesa për ...

Regjistrimi i të drejtës së shfytëzimit/qirambajtjes në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme në bazë të titullit juridik Kontratës për privatizim të lëshuar nga Agjencioni Kosovar i Privatizimit

Drejtoria e Kadastrit

Qëllimi i procedurës është sigurimi i përmbushjes se kushteve ligjore për regjistrimin e të drejtës së shfrytëzimit / qirambajtjes në emër të fituesit të kësaj të drejte. Ku kërkesa për regjistrim ësh...

Regjistrimi i njësive të reja kadastrale (të formuara pas ndarjës apo bashkimit të tyre) pas matjeve kadastrale nga kompanit gjeodete dhe gjeodetët e licencuar në rajonet pa plane urbanistike-rregulluese

Drejtoria e Kadastrit

Është ofrimi i mundësisë për regjistrimin e njësive të reja kadastrale të formuara pas matjeve kadastrale nga kompanitë gjeodete apo gjeodetët e licencuar.

Regjistrimi i pronës së paluajtshme në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme (bartja e pronësisë prej pronarit të mëhershëm - tjetërsuesit dhe regjistrimi i saj në pronarin e ri - fituesin) në bazë te titullit juridik: Ujdisë gjyqësore - Pajtimit gjyqësor

Drejtoria e Kadastrit

Qëllimi i procedurës është bartja e pronësisë prej pronarit të mëhershëm - tjetërsuesit dhe regjistrimin e saj në pronarin e ri - fituesin e pronësisë dhe ku kërkesa për regjistrim është bërë në bazë ...

Çegjistrimi i servitutit nga Regjistri i të Drejtave në Pronat e Paluajtshme (në rastet kur servituti ka qenë i përkohshëm)

Drejtoria e Kadastrit

Qëllimi çregjistrimi (shuarja) e Servitutit nga Regjistri i të Drejtave në Pronat e Paluajtshme (RDPP) (në rastet kur servituti ka qenë i me afat) për ta bërë pronën sërish të lirë

Ç'regjistrimi i Hipotekës nga Regjistri i të Drejtave të Pronës së Paluajtshme

Drejtoria e Kadastrit

Çregjistrimi i Hipotekës në Regjistrin e të Drejtave në Pronat e Paluajtshme duke e lënë pronën e lirë

Kërkesa për paisje me Kopje të Planit

Drejtoria e Kadastrit

Qëllimi i procedurës në rastin konkret është paisja e palës me kopje të planit të pronësisë e cila përmban të dhënat grafike të pronës sipas kërkesës së palës

Kërkesa për korrigjimin e gabimit (teknik apo material)

Drejtoria e Kadastrit

Qëllimi i procedurës është ofrimi i mundësisë për korigjimin e gabimit nga RDPP.

Certifikatë pronësie

Drejtoria e Kadastrit

Pasija me Çertikatë pronësore për qytetarin që posedon paluajtshmeri - (Çertifikatë për Njësi Kadastrale dhe Çertifikate për Person).

Vërtetime të ndryshme

Drejtoria e Kadastrit

Qëllimi i procedurës është sigurimi i përmbushjes së nevojave që mund të kenë qytetarët.

Regjistrimi i Hipotekës në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme

Drejtoria e Kadastrit

Regjistrimin e Hipotekës në Regjistrin e të Drejtave në Pronat e Paluajtshme RDPP për të njoftuar dhe mbrojtur palët e treta

Regjistrimi i njësisë - parcelës së re kadastrale në Regjistrin e të Drejtave te Pronës së Paluajtshme të formuar pas bashkimit të njësive - parcelave kadastrale

Drejtoria e Kadastrit

Qëllimi është regjistrimi i njësisë kadastrale në Regjistrin e të Drejtave te Pronës së Paluajtshme-RDPP të formuar pas bashkimit të njësive kadastrale.

Regjistrimi i kufirit kadastral (përcaktimi i kufijve të parcelave)

Drejtoria e Kadastrit

Për regjistrimin e kufirit kadastral në Regjistrin e Paluajtshmërive të vendosur - caktuar pas matjes së njësive kadastrale të cilat kufizohen njëra me tjetrën.

Regjistrimi i ngarkesave - Masave të përkohshme të sigurisë në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme

Drejtoria e Kadastrit

Për regjistrimin e ngarkesës - ndalesës në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme (RDPP) dhe njoftimin e palëve të treta.