REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Leje për hapjen e kanalit për kyqje në infrastrukturën e ujësjellësit

Drejtoria e Infrastrukturës Lokale

Qëllimi i kësaj procedurë është që të sigurojë vendosjen infrastrukturës nëntokësore në këtë rast kyçjen në ujësjellës konform kërkesave teknike.

Leje për hapjen e kanalit për kyqje në infrastrukturën e rrjetit të ngrohjes

Drejtoria e Infrastrukturës Lokale

Qëllimi i kësaj procedurë është që të sigurojë vendosjen infrastrukturës nëntokësore në këtë rast të ngrohjes qendrore konform kërkesave teknike.

Leje për hapjen e kanalit për kyqje në infrastrukturë e kanalizimit

Drejtoria e Infrastrukturës Lokale

Qëllimi i kësaj procedurë është që të sigurojë vendosjen infrastrukturës nëntokësore në këtë rast kyçjen në kanalizim konform kërkesave teknike.

Leje për ndërtim të kanalizimit kabllovik për shtrirje të kabllove optike (të Internetit)

Drejtoria e Infrastrukturës Lokale

Qëllimi i kësaj procedurë është që të sigurojë vendosjen infrastrukturës nëntokësore konform kërkesave teknike.

Leje për ndërtim të kanalizimit kabllovik energjetik

Drejtoria e Infrastrukturës Lokale

Ndërtimi i infrastrukturës nëntokësore konform normave teknike