REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Leje për hapjen e kanalit për kyqje në infrastrukturën e ujësjellësit

Drejtoria e Infrastrukturës Lokale

Qëllimi i kësaj procedurë është që të sigurojë vendosjen infrastrukturës nëntokësore në këtë rast kyçjen në ujësjellës konform kërkesave teknike.

Leje për hapjen e kanalit për kyqje në infrastrukturën e rrjetit të ngrohjes

Drejtoria e Infrastrukturës Lokale

Qëllimi i kësaj procedurë është që të sigurojë vendosjen infrastrukturës nëntokësore në këtë rast të ngrohjes qendrore konform kërkesave teknike.

Leje për hapjen e kanalit për kyqje në infrastrukturë e kanalizimit

Drejtoria e Infrastrukturës Lokale

Qëllimi i kësaj procedurë është që të sigurojë vendosjen infrastrukturës nëntokësore në këtë rast kyçjen në kanalizim konform kërkesave teknike.

Leje për ndërtim të kanalizimit kabllovik për shtrirje të kabllove optike (të Internetit)

Drejtoria e Infrastrukturës Lokale

Qëllimi i kësaj procedurë është që të sigurojë vendosjen infrastrukturës nëntokësore konform kërkesave teknike.

Leje për ndërtim të kanalizimit kabllovik energjetik

Drejtoria e Infrastrukturës Lokale

Ndërtimi i infrastrukturës nëntokësore konform normave teknike

Leje ndërtimi

Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj leje është ndërtimi i objekteve sipas standardeve.

Vazhdimi i lejës së ndërtimit

Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj leje është ndërtimi i objekteve sipas standardeve dhe respektimi i afatit kohor të lejes së lëshuar më parë

Certifikata e Përdorimit

Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedurë është që objektet e ndërtimit të vihen në shfrytëzim të palëve të interesuara

Kërkesa për ndërrim të destinimit të ngastrës kadastrale nga hapsire banimi në lokal afarist dhe e kundërta

Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Përmes kësaj procedure sigurohet shfrytëzimi i pronës së palujtshme për qëllime të ndryshme, në këtë rast sikur për qëllime banimi apo edhe qëllime afariste