REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Pëlqim për martesë para moshës madhore (parakohshme)

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Qëllimi i kësaj procedure administrative konsiston në krijimin e kushteve për lidhjen e martesës para moshës madhore.

Kërkesa për vendosjen nën kujdestari

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Mbrojtja sociale për femijët jetim të braktisur dhe pa përkujdesje prindërore.

Pëlqim për dokument udhëtimi për fëmijë

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Qëllimi i kësaj procedure administrative është që tu mundësoj fëmijeve të levizin lirshëm vetëm me këtë llojë pëlqimi në ato vende në të cilat qytetarët mund të levizin vetem me letërnjoftim.

Certifikata e kurorëzimit

Drejtoria e Administrates

Paisja me dokumente personale dhe regjistrimi në Librin Amëz të të Martuarve.

Kërkesë për lidhjën e martesës (ceremonia e kurorëzimit)

Drejtoria e Administrates

Regjistrimi në Librin Amëz të të Martuarve dhe njohja zyrtarisht e martesës.