REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Vërtetimi i pagesës së tatimit në pronë

Drejtoria e Financave dhe Pronës

Mbledhja e tatimit në pronë. Pajisja e qytetarit me vërtetim të pagesës së tatimit në pronë që shërben si dokumentacion plotësues për një pjesë të madhe të shërbimeve komunale.

Pagesa e taksës rrugore për automjete motorike

Drejtoria e Financave dhe Pronës

Qëllimi kryesorë i kësaj procedure administrative është që përmes pagesës së taksës rrugore tu mundësoj palëve regjistrimin e automjeteve