REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Kërkesë për dhënien e kopjes së vërtetuar, dokumenteve të eksproprijimit, shpronësimit dhe deeksproprijimit

Drejtoria e Financave dhe Pronës

Paisja e qytetarve me dokumentacion të nevojshëm ne rast të eksproprijimit, shpronësimit dhe deeksproprijimit

Çasja në dokumente

Drejtoria e Financave dhe Pronës

Pajisja e qytetarëve dhe institucioneve me prova materile për zhvillim të procedurave të ndryshme administrative,gjyqësore etj.