REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Regjistrimi i njësive të reja kadastrale (të formuara pas ndarjës apo bashkimit të tyre) pas matjeve kadastrale nga kompanit gjeodete dhe gjeodetët e licencuar në rajonet pa plane urbanistike-rregulluese

Drejtoria e Kadastrit

Është ofrimi i mundësisë për regjistrimin e njësive të reja kadastrale të formuara pas matjeve kadastrale nga kompanitë gjeodete apo gjeodetët e licencuar.

Kërkesa për paisje me Kopje të Planit

Drejtoria e Kadastrit

Qëllimi i procedurës në rastin konkret është paisja e palës me kopje të planit të pronësisë e cila përmban të dhënat grafike të pronës sipas kërkesës së palës

Kërkesa për korrigjimin e gabimit (teknik apo material)

Drejtoria e Kadastrit

Qëllimi i procedurës është ofrimi i mundësisë për korigjimin e gabimit nga RDPP.

Certifikatë pronësie

Drejtoria e Kadastrit

Pasija me Çertikatë pronësore për qytetarin që posedon paluajtshmeri - (Çertifikatë për Njësi Kadastrale dhe Çertifikate për Person).

Vërtetime të ndryshme

Drejtoria e Kadastrit

Qëllimi i procedurës është sigurimi i përmbushjes së nevojave që mund të kenë qytetarët.

Regjistrimi i kufirit kadastral (përcaktimi i kufijve të parcelave)

Drejtoria e Kadastrit

Për regjistrimin e kufirit kadastral në Regjistrin e Paluajtshmërive të vendosur - caktuar pas matjes së njësive kadastrale të cilat kufizohen njëra me tjetrën.