REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Kërkesë për inspektim e objekteve

Drejtoria e Inspektoriatit

Kjo procedurë ka për qëllim të vertetoj nëse gjatë ndërtimit të objekteve të kategorisë I dhe II, janë respektuar standardet e parapara me lejen ndërtimore.

Leje ndërtimi

Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj leje është ndërtimi i objekteve sipas standardeve.

Vazhdimi i lejës së ndërtimit

Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj leje është ndërtimi i objekteve sipas standardeve dhe respektimi i afatit kohor të lejes së lëshuar më parë

Leje rrënimi

Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Ka për qëllim krijimin e kushteve për ndërtimet e larta në prona individuale

Kërkesa për kushtet ndërtimore

Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Dhënia e kushteve ndërtimore u mundëson palëve të njihet me kriteret dhe procedurat e marrjes se lejes së ndërtimit dhë njëherit të sigurojë respektimin e kushteve urbanistike.

Certifikata e Përdorimit

Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedurë është që objektet e ndërtimit të vihen në shfrytëzim të palëve të interesuara

Kërkesa për ndërrim të destinimit të ngastrës kadastrale nga hapsire banimi në lokal afarist dhe e kundërta

Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Përmes kësaj procedure sigurohet shfrytëzimi i pronës së palujtshme për qëllime të ndryshme, në këtë rast sikur për qëllime banimi apo edhe qëllime afariste

Propozim për kushte ndërtimore

Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Kjo procedurë synon përcaktimin e kushteve ndërtimore për ato zona në të cilat nuk ekziston plani urbanistik zhvillimor