REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Kompenzim me koeficient ndërtimi

Drejtoria e Financave dhe Pronës

Qëllimi i kësaj procedure është që në ato rrethana kur pala nuk e ka të mundur kompenzimin në para atëherë një gje e tillë te bëhët e mundur përmes kompenzimit me koeficient ndërtimi.

Piketimi

Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i kësaj procedure administrative konsiston në përcaktimin e pikave të ngastrave kadastrale

Regjistrimi i njësisë - parcelës së re kadastrale në Regjistrin e të Drejtave te Pronës së Paluajtshme të formuar pas bashkimit të njësive - parcelave kadastrale

Drejtoria e Kadastrit

Qëllimi është regjistrimi i njësisë kadastrale në Regjistrin e të Drejtave te Pronës së Paluajtshme-RDPP të formuar pas bashkimit të njësive kadastrale.