REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Vërtetim nga arkiva

Drejtoria e Administrates

Qëllimi: Konfirmimi i dokumenteve që i duhen palës.

Përshkrimi: Pala aplikon në Zyrën e Gjendjes Civile për marrjen e një vërtetimi nga arkiva. Vërtetimi nga arkivi i lëshohet palës për të treguar ndryshimin e fakteve jetësore të personave që janë bërë në regjistrimet e mëvonshme në regjistra themeltar duke filluar nga regjistrimi i lindjes e deri te të dhënat e momenti të lëshimit të këtij vërtetimi gjendjes civile të cilat kanë ndodhur para lëshimit të këtij vërtetimi. Ky vërtetim duhet të përmbajë të dhënat dhe faktet jetësore të personave që janë bërë në regjistrimet e mëvonshme në regjistra themeltar duke filluar nga regjistrimi i lindjes e deri te të dhënat e momenti të lëshimit të këtij vërtetimi.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Afat të pakufizuar vlefshmërie

Informatat e kërkuara

  • Data e regjistrimit
  • Emri dhe Mbiemri
  • Data dhe vendi i lindjes
  • Numri personal

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa1 EuroPagesa në cash

Formulari nuk është në dispozicion