REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Ekstrakti i lindjes

Drejtoria e Administrates

Qëllimi: Paisja e qytetarëve me Certifikatë të Lindjes, si dhe për rregullimi i dokumenteve personale

Përshkrimi: Për marrjen e ekstraktit të lindjes qytetari parashtrone kërkesë në Drejtorinë e Administrates, përkatësisht Zyrën e Gjendjes Civile. Nëse qytetari gjendet në Listën e Amzës së të lindurve, pajiset me ekstrakt të lindjes brenda një kohe prej 10 - 15 minutash. Taksa për certifikatë të lindjes paguhet në kesh në Komunë.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Afat të pakufizuar vlefshmërie

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Data e regjistrimit
  • Data e Lindjes
  • Vendi i lindjes
  • Të dhënat e prindërve

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Certifikata e vjetër e lindjes (rastet e lindjeve para 1981) (Kopje)
  • Shënimet nga libri amëz për regjistrimet e lindjeve të periudhës përkatëse (Per shikim)
  • Letërnjoftimi (në rastet kur në sistem qytetari nuk ka numër personal) (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Tarifa1 Euro Pagesa në cash

Formulari nuk është në dispozicion