REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Naknadni upis smrti

Qëllimi: Upis osobe u maticnu knjigu umrlih - MKU

Përshkrimi: Gradanin se prijavljuje u Kancelariju za civilni status za zakasnelu registraciju smrti u slucajevima gde je smrt nastupila, npr. u inostranstvu ili iz bilo kog drugog razloga. U ovim slucajevima, podnosilac prijave (gradanin) podnosi prijavu u opštinskoj Kancelariji za civilni status kako bi registrovao smrt osobe za koje su traži da se unese u maticnu knjigu umrlih. Nakon podnošenja prijave i neophodne dokumentacije nadležni službenik zavodi smrtni slucaj i osoba je sada u maticnoj knjizi umrlih.

Baza ligjore

  • Administrativno uputstvo Br. 02/2012 - MUP o zakasneloj registraciji dokumenata statusa gradana
  • Uredba o opštinskim taksama, naknadama i kaznama

Vlefshmëria e procedurës administrative: Važi neograniceno

Informatat e kërkuara

  • Ime i prezime
  • Datum podnošenja prijave
  • Licni broj

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Licna karta preminulog (Overena kopija)
  • Dokaz o smrti iz zdravstvene ustanove (Originalna)
  • Sudska odluka kojom se lice proglašava preminulim (Originalna)
  • Izjava dva svedoka koja su direktni svedoci smrti lica (Originalna)
  • Uverenje iz maticne knjige umrlih, ukoliko je do smrti došlo u inostranstvu, prevedeno na zvanican jezik (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Naknada2 EURPlata sa gotovinom

Formulari nuk është në dispozicion