REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Regjistrimi i vonshëm i vdekjes

Drejtoria e Administrates

Qëllimi: Regjistrimi i personit në librin amëz të të vdekurve -LAV

Përshkrimi: Qytetari bën kërkesë në Zyrën e Gjendjes Civile për ta bërë regjistrimin e mëvonshëm të vdekjes në rastet kur vdekjet ndodhin psh jasht shtetit apo për arsye tjera të ndryshme. Në këto raste, pala (qytetari) bënë kërkesë në Zyrën e Gjendjes Civile të Komunës përkatëse për ta bërë regjistrin e vdekjes së personit për të cilin edhe kërkohet të futet në Regjistrin Amëz të të vdekurve. Pas kërkesës së paraqitur dhe dorëzimit të dokumenteve të kërkuara, zyrtari përgjegjës bënë regjstrimin e vdekjes dhe personi tanimë gjindet në regjistrin amëz të të vdekurve.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Afat të pakufizuar vlefshmërie

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe mbiemri
  • Data e aplikimit
  • Numri personal

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi i personit të vdekur (Kopje)
  • Dëshmia nga Institucioni shëndetësor mbi vdekjen e personit (Origjinal)
  • Aktvendimi i Gjykatës mbi shpalljen e personit të vdekur (Origjinal)
  • Deklarata e dy dëshmitarëve të cilët janë në dijeni të drjetpërdrejtë për vdekjen e personit (Origjinal)
  • Certifikata e vdekjes së personit të vdekur , nëse personi ka vdekur jasht Kosove, të përkthyer në gjuhën zyrtare (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Tarifa2 EuroPagesa në cash

Formulari nuk është në dispozicion