REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Pëlqim sanitar

Drejtoria e Inspektoriatit

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedurë është që të sigurojë respektimin e kushteve sanitare për objektet në ndërtim.

Përshkrimi: Pala (biznesi) bën kërkesën për marrjen e pëlqimit sanitar në Drejtorinë e Inspektoriatit Komunal, përkatësisht në Sektorin Sanitar. Pëlqimi Sanitar i ipet palës (biznesit) nëse janë përmbushur kushtet higjieno - sanitare teknike në bazë të kërkesave të parapara.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: I përhershëm

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Lloji dhe numri i dokumentit identifikues
  • Data e lindjes
  • Adresa e vendbanimit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Aplikacioni (Kopje)
  • Projekt skica e lokalit (Kopje e vertetuar)
  • Certifkata e pronesise (Origjinal)
  • Certifikata e regjistrimit biznesit (kur pala eshte biznes) (Kopje)
  • Nëse objekti është me qera kopjet e ID të qiradhënësit dhe qiramarrësit (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion