REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Kërkesa për regjistrimin e klubeve sportive

Drejtoria e Kulturës Rinisë dhe Sportit

Qëllimi: Kjo procedurë u siguronë klubeve zhvillimin e garave sportive.

Përshkrimi: Pala paraqet kërkesën për regjistrimin e klubit sportive pranë Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Kërkesa pastaj shqyrtohet dhe në qoft se e njëjta përmbushë kriteret e parapara atëherë Drejtoria e Kultures, Rinisë dhe Sportit merr vendim për regjistrimin e klubit sportivë.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: I përhershem

Informatat e kërkuara

 • Emri dhe mbiemri i aplikuesit
 • Data e aplikimit (regjistrimit)
 • Emri dhe shkurtesa e klubit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Statuti i klubit (Kopje)
 • Rregulloren mbi punen e bordit (Origjinal)
 • Rregulloren mbi punen e këshillit mbikqyrës (Kopje)
 • Nënshkrimet e tre themelueve të klubit si dhe numrat e kartelave (Origjinal)
 • Procesverbali nga mbledhja e kuvendit themelues (Kopje)
 • Vendimet për zgjedhjen e bordit drejtues, kryetarit dhe këshillit mbykqyrës (Kopje)
 • Lista e anëtarëve pjesëmarrës me nënshkrime (Kopje)
 • Letërnjoftimet e themeluesve të klubit (Kopje)
 • Kartelat e xhirollogarisë në emer të klubit (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion