REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Kërkesë për inspektim e objekteve

Drejtoria e Inspektoriatit

Qëllimi: Kjo procedurë ka për qëllim të vertetoj nëse gjatë ndërtimit të objekteve të kategorisë I dhe II, janë respektuar standardet e parapara me lejen ndërtimore.

Përshkrimi: Pasi të jetë përfunduar ndërtimi i objekteve (objektet e Kategorisë I dhe II), pala paraqet kërkesen për inspektimin e objektit të ndërtuar. Kërkesa shqyrtohet në Drejtorinë e Inspektoratit dhe nëse ajo i plotëson kushtet e parapara atëherë kjo drejtori merr vendim për të kryer inspektimin e objekteve të ndërtuara.Pasi të jetë kryer inspektimi, drejtoria e inspektoratit nxjerrë vendimin për konstatimin e gjendjes së objektit të ndërtuar, nëse objekti është ndërtuar apo jo konform lejes ndërtimore.

Baza ligjore

  • LIGJI NR. 04/L – 110 PËR NDËRTIM
  • Statuti i Komunes se Prishtines Nr. 01/110-391 dt. 25.02.2010
  • Udhëzimi administrative Nr.18/2013, për standartet minimale dhe procedurat per mbikqyrje inspektive dhe lëshim të çertifikates së përdorimit

Vlefshmëria e procedurës administrative: E përhershme

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe mbiemri
  • Numri i telefonit dhe adresa
  • Numri i leternjotimit
  • Pershkrimi i projektit ideor

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Kerkesa (Origjinal)
  • Leternjoftimi (Kopje)
  • Projekti ideor (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion