REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Kërkesë për subvencione - për projekte kulturore, rinore dhe sportive

Drejtoria e Kulturës Rinisë dhe Sportit

Qëllimi: Mbështetje zhvillimit të aktiviteteve kulturoro sportive.

Përshkrimi: Pala individët, OJQ-të (kulturore, rinore dhe sportive) dhe klubet sportive aplikojnë me projekt - propozim për mbështetje financiare nga fondi i subvencioneve pranë Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Për shqyrtimin e kërkesës krijohet një komision i përkohshëm. Në qoft së kërkesa përmbush kushtet e paraparë në shpalljen për subvencione atëherë Komisioni merr vendim për ndarjen e subvencioneve.

Baza ligjore

 • Vendimi Nr. 01- 031 - 112 404 i datës 12.05.2014

Vlefshmëria e procedurës administrative: Varësisht nga periudha e ofrimit të subvencioneve

Informatat e kërkuara

 • Emri dhe mbiemri
 • Numri i telefonit dhe e-mail adresa
 • Qëllimet e projektit për të cilin kërkohen fonde
 • Përshkrimi i detajuar i projektit
 • Objektivat e projektit
 • Përfituesit direkt dhe indirekt të projektit
 • Rezultatet e pritura mbas realizimit të projekt

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimi i ndividit (Kopje)
 • Vërtetim nga banka për llogarinë bankare të personit që kërkon fonde (Kopje)
 • Leternjoftimi i personit të autorizuar në OJQ, Klub Sportiv ose Biznes (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion