REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Subvencione për student

Drejtoria e Arsimit

Qëllimi: Mbeshtetje financiar për studime themelore apo universitare.

Përshkrimi: Pala aplikon për subvencione në fushën e arsimit pranë Drejtorisë së Arsimit. Kërkesa sëbashku me dokumentacionin përcjelles për aryetimin e aplikimit ,shqyrtohet nga ana e komisionit për subvencione në kuadër të Drejtorisë së Arsimit. Në qoft se pas shqyrtimit, kërkesa e palës pranohet atëherë, përfituesi njoftohet me vendimin për dhënien e subvencioneve.

Baza ligjore

  • 01-nr. 110-391 date 25.02.2010 Statusi I Komune se Prishtines,
  • Vendimi per kriteret dhe procedura e ndarjes se subvencioneve o1. nr. 031-38974 dt. 19.10.2012

Vlefshmëria e procedurës administrative: Varësisht nga periudha e ofrimit të subvencioneve

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe mbiemri
  • Numri i telefonit dhe e-mail adresa
  • Numri i leternjoftimit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Leternjoftimi (Kopje)
  • Kerkesa per mbeshtetje financiare (Origjinal)
  • Çertifikata e notave (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion