REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Naknada sa koeficijentom gradnje

Qëllimi: Svrha ovog postupka je omogucavanje naknade podnosiocu prijave koeficijentom gradnje kada novcana naknada nije moguca.

Përshkrimi: Ovaj postupak omogucava investitorima da im se izvrši kompenzacija koeficijentom gradnje, umesto novcanom naknadom. Unapred se zakljucuje sporazum izmedu Direkcije za finansije i imovinu, investitora i vlasnika zemljišta. Podnosilac prijave dostavlja zahtev za izvršenje kompenzacije koeficijentom gradnje Direkciji za finansije i imovinu. Zahtev nakon toga pregleda Direkcija za finansije i imovinu. Nakon što dokumentaciju pregleda visoki službenik za imovinska pitanja, podnosioca prijave poziva službenik preko telefona. Finalni sporazum za naknadu koeficijentima gradnje se sacinjava izmedu Direkcije za finansije i imovinu i podnosioca prijave. Isti sporazum se dostavlja Službi za katastar.

Baza ligjore

 • ZAKON BR. 04/L-013 O KATASTRU
 • Zakon br. 02/L-28 o upravnom postupku
 • Opštinska odluka br. 01-400-600-26.05.2008.
 • Statut opštine Priština br. 01, br. 110/-391-25.02
 • Uredba o opštinskim taksama i naknadama

Vlefshmëria e procedurës administrative: Trajno

Informatat e kërkuara

 • Ime i prezime
 • Datum i mesto rodenja
 • Licni broj na licnoj karti
 • Adresa prebivališta
 • Broj telefona
 • Adresa elektronske pošte
 • Opis zahteva
 • Potpis

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 90

Dokumentacioni i kërkuar

 • Prethodni sporazum sa Direkcijom za urbanizam i zaštitu životne sredine (Originalna, Overena kopija)
 • Uverenje nepokretne imovine i kopija plana (Originalna)
 • Licna karta (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PorezZa izgradnju poslovnog objekta namenjenog individualnom stanovanju (do 450m2), 12 EUR/m2; Za izgradnju zasebnog objekta sa namerom prodavanja, 18 EUR/m2; Za izgradnju poslovnih objekata, zasebna jedinica (kolektivna), 30 EUR/m2; Za izgradnju poslovnog objekta sa poslovnom namenom, 50 EUR/m2; Objekti za obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, sport, kulturu i slicno, sa svrhom ostvarivanja dobiti, 20 EUR/m2; Industrijski, proizvodni pogoni i slicno, 6 EUR/m2; Skladišta u zatvorenom prostoru 20 EUR/m2; Skladišta na poluotvorenom 6 EUR/m2; Za promenu namene prostora sa postojeceg na poslovni, 50 EUR/m2; Za promenu namene prostora sa postojeceg na stambeni 1 EUR/m2; Za stambene objekte sa pojedinacnim stambenim jedinicama vece od 450m2 (stambene zgrade), naknada za održavanje premašene površine gradevinskog zemljišta ce biti zaracunate po stopi od 15 EUR po m2; Za podzemne objekte i postavljanje podzemnih rezervoara za gorivo i slicno, naknada za održavanje gradevinskog zemljišta ce iznositi 0,25 EUR po litru zapremineBankarski transfer1000-650-2300000-67

Formulari nuk është në dispozicion