REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Blerja e banesave për të cilat ekziston e drejta banesore

Drejtoria e Financave dhe Pronës

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është që të ju mundësoj qytetarve blerjen e banesave të cilat janë pronë e komunës.

Përshkrimi: Kjo procedurë aplikohet për rastet e shfrytëzimit të banesave komunale nga qytetarë. Këto banesa u ofrohen të blihen qytetarëve nga Komuna. Ne këtë rast pala e interesuar paraqet kërkesën për blerjen e banesave të cilat janë pronë e komunës në Drejtorinë e Financave dhe të Pronës. Kërkesa shqyrtohet nga zyrtari i lartë për çështje pronësore juridike në Drejtorinë e Financave dhe Pronës. Pas verifikimit të dokumentacionit nga zyrtari i lartë për çështje pronësore juridike pala njoftohet dhe në te njejten kohe, përpilohet kontrata për shitblerjen e banesës për të cilën ekziston e drejta banesore, në mes të Drejtorisë së Financave dhe Pronës dhe palës.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: E përhershëm

Informatat e kërkuara

 • Emri dhe Mbiemri
 • Data dhe Vendi i lindjes
 • Numri personal i leternjoftimit
 • Adresa e vendbanimit
 • Numri telefonit
 • Email adresa
 • Përshkrimi i kërkesës
 • Nëshkrimi

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 90

Dokumentacioni i kërkuar

 • Kontrata me të drejtën banesore (Origjinal, Kopje e vertetuar)
 • Vertetimi mbi pagesen e tatimit (Origjinal)
 • Kontrata e noterizuar të Noteri (Kopje e vertetuar)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa5 EuroPagesa në cash

Formulari nuk është në dispozicion