REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Çasja në dokumente

Drejtoria e Financave dhe Pronës

Qëllimi: Pajisja e qytetarëve dhe institucioneve me prova materile për zhvillim të procedurave të ndryshme administrative,gjyqësore etj.

Përshkrimi: Pala paraqet kërkesën për prova materiale në Arkivë në Drejtorinë e Financave dhe të Prones . Kërkesa shqyrtohet nga Drejtoria e Financave dhe Pronës –zyrtari i ngarkuar në arkivë.Pas verifikimit të dokumentacionit nga zyrtari i arkivës,përpilohet njoftimi së bashku me dokumentacionet e kërkuara për verifikim, dhe i njëjti i dërgohet palës me postë.

Baza ligjore

 • Ligji Nr.03/L-215 për qasje në dokumente publike
 • Regullorja për taksa dhe tarifa

Vlefshmëria e procedurës administrative: E përhersheme

Informatat e kërkuara

 • Emri dhe Mbiemri
 • Data dhe Vendi i lindjes
 • Numri personal i leternjoftimit
 • Adresa e vendbanimit
 • Numri telefonit
 • Email adresa
 • Përshkrimi i kërkesës
 • Nëshkrimi

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15

Dokumentacioni i kërkuar

 • Kërkesa e përshkruar (Origjinal)
 • Letërnjoftimi (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion