REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Prenos imovine

Qëllimi: Putem ovog postupka kupac nepokretne imovine registruje istu pod svojim imenom.

Përshkrimi: Kupac nepokretne imovine podnosi zahtev za prenos imovine u Servisnom centru za gradane zajedno sa overenim ugovorom i posedovnim listom katastarske parcele. Zahtev pregleda službenik za prenos imovine koji, nakon što overi dokumentaciju i analizira sve cinjenice, izdaje odluku o prenosu imovine i registruje katastarsku parcelu pod novim vlasnikom.

Baza ligjore

  • Uredba o opštinskim taksama, naknadama i kaznama

Vlefshmëria e procedurës administrative: Trajno

Informatat e kërkuara

  • Ne postoji poseban formular

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Sporazum o poreklu nepokretne imovine (Originalna)
  • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna)
  • Posedovni list i kopija plana (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Porez150 EUR po katastarskoj jedinici17000046000055-59

Formulari nuk është në dispozicion