REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Leje për hapjen e kanalit për kyqje në infrastrukturën e ujësjellësit

Drejtoria e Infrastrukturës Lokale

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedurë është që të sigurojë vendosjen infrastrukturës nëntokësore në këtë rast kyçjen në ujësjellës konform kërkesave teknike.

Përshkrimi: Pala parashtron kërkesen për tu paisur me lejen për hapjen e kanalit për kyqje në infrastrukturen e ujësjellësit në zyren për sherbime me qytetarë. Kërkesa pastaj shqyrtohet në Drejtorinë e Infrastrukturës Lokale. Në çoft se kërkesa e palës i plotëson kriteret e nevojshme atëher Drejtoria e Infrastrukturës Lokale brenda 30 ditëve vendos për dhënien ose jo të lejes për hapjen e kanalit për kyqje në infrastrukturen e ujësjellësit.

Baza ligjore

 • Ligji nr.02/L-028/08 i Procedurës Administrative
 • Ligji 03/L-120 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit të rrugës Nr.2003/11
 • Rregullore për tarifat, ngarkesat dhe gjobat komunale
 • Rregullorja për rrugët lokale dhe rrugët në vendbanime
 • Rregullorja për rrugët lokale dhe rrugët në vendbanime 01 Nr.344-318 dt.30.06.2006
 • Statuti I Komunës së Prishtinës

Vlefshmëria e procedurës administrative: Përhershëm

Informatat e kërkuara

 • Drejtoria të cilës i parashtrohet kërkesa
 • Data e parashtrimit të kërkesës
 • Emri,mbiemri,numri personal, data e lindjes, adresa e banimit, numri i telefonit dhe e-mail adresa
 • Përshkrimi i kërkesës

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Situacioni I shtrirjes së tubave të ujit kanalizimit dhe ngrohjes qendrore. (Origjinal)
 • Leja e Ndërtimit (Origjinal)
 • Pëlqimi nga KEDS-i (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa3 Euro për metër gjatësiTransfer bankar1000-650-2300000-67

Formulari nuk është në dispozicion