REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Dozvola za postavljanje prikljucka na centralno grejanje

Qëllimi: Svrha ovog postupka je da se osigura da su podzemne strukture, u ovom slucaju prikljucci na centralno grejanje, uvedeni u skladu sa tehnickim kriterijumima.

Përshkrimi: Podnosilac prijave se prijavljuje za dozvolu za postavljanje prikljucka na centralno grejanje u Servisnom centru za gradane. Zahtev nakon toga pregleda Direkcija za lokalnu infrastrukturu. U slucaju da zahtev podnosioca prijave ispunjava neophodne kriterijume, Direkcija za lokalnu infrastrukturu ce u roku od 30 dana odluciti da li ce odobriti prikljucivanje na centralno grejanje.

Baza ligjore

 • Zakon br. 03/L-120 o izmenama i dopunama Zakona o putevima br. 2003/11
 • Statut opštine
 • Uredba o lokalnim putevima i stambenim ulicama
 • Uredba o lokalnim putevima i stambenim ulicama 01 br.344-318 na dan 30.06.2006.
 • Uredba o opštinskim taksama, naknadama i kaznama

Vlefshmëria e procedurës administrative: Trajno

Informatat e kërkuara

 • Direkcija u kojoj se podnosi prijava ili žalba
 • Datum podnošenja prijave ili žalbe
 • Licne informacije: ime, prezime, broj licne karte, datum rodenja, adresa stanovanja, broj mobilnog telefona i adresa elektronske pošte
 • Detaljni opis prijave

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Lokacija i raspored vodovoda, kanalizacione mreže i daljinskog grejanja (Originalna)
 • Odobrenje od KEDS (Originalna)
 • Odobrenje od KEDS (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Naknada3 EUR za svaki metar dužine

Formulari nuk është në dispozicion