REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Leje për ndërtim të kanalizimit kabllovik energjetik

Drejtoria e Infrastrukturës Lokale

Qëllimi: Ndërtimi i infrastrukturës nëntokësore konform normave teknike

Përshkrimi: Formulari i plotësuar, sëbashku me dokumentacionin e nevojshëm, dorëzohen në zyrën e shërbimit me qytetar në Komunë. Kërkesa pastaj shqyrtohet në Drejtorinë e Infrastrukturës Lokale. Nëse pala i ka plotësuar kriteret e parapara, atëherë Drejtoria e Infrastrukturës Lokale nxjerr vendim për dhënien e lejes.

Baza ligjore

 • Ligji nr.02/L-028/08 i Procedurës Administrative
 • Ligji nr.03/L-120 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Rrugës nr.2003/11
 • Rregullore për tarifat, ngarkesat dhe gjobat komunale
 • Rregullorja për rrugët lokale dhe rrugët në vendbanim
 • Rregullorja për rrugët lokale dhe rrugët në vendbanime 01 Nr.344-318 dt. 30.06.2006
 • Statuti i Komunës

Vlefshmëria e procedurës administrative: Përhershëm

Informatat e kërkuara

 • Emri dhe mbiemri i palës
 • Data e parashtrimit të kërkesës
 • Numri personal, data e lindjes, adresa e banimit , numri i telefonit dhe e-mail adresa
 • Përshkrimi i kërkesës në detaje

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Projekti për ndërtimin e infrastrukturës nëntokësore (Origjinal)
 • Situacioni i shtrirjes së infrastrukturës (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Tarifa3 Euro për metër gjatësiTransfer bankar1000650230000060

Formulari nuk është në dispozicion