REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Leje për rrethojat e përkohshme, deri në 60 cm lartësi

Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim

Qëllimi: Kjo leje ka për qellim lejimin dhe vendosjen e rrethojave të përkohshme në hapësira publike

Përshkrimi: Palët parashtrojn kërkesën për për tu paisur me leje për rrethojat e përkohshme, deri ne 60 cm lartësi, në zyren e shërbimit me qytetar, dhe me pas shqyrtohet në Drejtorin e Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shpëtimit duke përfshirë edhe inspektimin që i bëhët lokacionit nga zyrtaret e kësaj drejtorie. Në qoft së kërkesa i plotëson kushtet e parapara atëherë Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shpëtimit nxjerr vendimin për dhënien e lejes.

Baza ligjore

 • Rregullore për vendosjen, ndërtimin dhe largimin e objekteve të përkohshme në pronën publike 01. nr. 110-157481. më 01.07.2014

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 Vit

Informatat e kërkuara

 • Emri dhe Mbiemri
 • Numri i letërnjoftimit
 • Data e lindjes
 • Adresa aplikuesit
 • Numri i telefonit, e-maili
 • Lloji
 • Nënshkrimi I aplikuesit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Certifikata e biznesit (Kopje)
 • Skica e lokacionit (Origjinal)
 • Letërnjoftimi (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion