REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Leje për panairet dhe promocionet që zgjasin deri në tri (3) ditë

Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim

Qëllimi: Kjo leje ka për qëllim lejimin e vendosjen e tendave për panaire dhe promocioneve në hapësira publike

Përshkrimi: Palët parashtrojn kërkesën për për tu paisur me leje për panairet dhe promocionet që zgjasin deri në tri (3) ditë , në zyren e shërbimit me qytetar. Kërkesa pastaj shqyrtohet në Drejtorin e Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shpëtimit duke përfshirë edhe inspektimin që i bëhët lokacionit nga zyrtaret e kësaj drejtorie. Në qoft së kërkesa i plotëson kushtet e parapara atëherë Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shpëtimit nxjerr vendimin për dhënien e lejes.

Baza ligjore

 • Rregullore për tarifat, ngarkesat dhe gjobat komunale
 • Rregullore për vendosjen, ndërtimin dhe largimin e objekteve të përkohshme në pronën publike 01. nr. 110-157481. më 01.07.2014

Vlefshmëria e procedurës administrative: 3 Ditë

Informatat e kërkuara

 • Emri dhe Mbiemri
 • Numri i letërnjoftimit
 • Data e lindjes
 • Adresa aplikuesit
 • Numri i telefonit, e-maili
 • Nënshkrimi I aplikuesit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Certifikata e biznesit (Kopje)
 • Skica e lokacionit (Origjinal)
 • Letërnjoftimi (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
TarifaZona I 20 €/m2, Zona II 15 €/m2; Zona III 10 €/m2; Zona IV 5 €/m2 për çdo muajTransfer bankar1000650230000060

Formulari nuk është në dispozicion