REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Leje për aparatet klimatike dhe oxhakët e lokaleve

Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim

Qëllimi: Kjo leje ka për qellim lejimin dhe vendosjen e aparateve klimatike dhe oxhakëve të lokaleve në hapësira publike

Përshkrimi: Palët parashtrojn kërkesën për për tu paisur me leje për aparatet klimatike dhe oxhakët e lokaleve, në zyrën e shërbimit me qytetar.Kërkesa pastaj shqyrtohet në Drejtorin e Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shpëtimit. Në qoft së kërkesa i plotëson kushtet e parapara atëherë Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shpëtimit nxjerr vendimin për dhënien e lejes

Baza ligjore

  • Rregullore për vendosjen, ndërtimin dhe largimin e objekteve të përkohshme në pronën publike 01. nr. 110-157481. më 01.07.2014

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 Vit

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Numri i letërnjoftimit
  • Data e lindjes
  • Adresa aplikuesit
  • Numri i telefonit, e-maili
  • Nënshkrimi

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Certifikata e biznesit (Kopje)
  • Skica e lokacionit (Origjinal)
  • Letërnjoftimi (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion