REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Leje për pajisje elektronike të teknologjisë informative dhe telefonike

Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim

Qëllimi: Kjo leje ka për qellim lejimin dhe vendosjen e pajisjeve elektronike, informative dhe telefonike në hapësira publike

Përshkrimi: Pala merr formularin në Zyren për Sherbim me Qytetar dhe të njejtin pasi ta kompletoj me dokumentacionin e nevojshëm e dorzon në Drejtorinë e Sherbimeve Publike. Kërkesa e palës shqyrtohet në këtë drejtori dhe në qoft se ajo përmbush kriteret e nevojshme atëherë nxirret vendimi për dhënien e lejes për pajisje elektronike të teknologjisë informative dhe telefonike.

Baza ligjore

  • Rregullore për vendosjen, ndërtimin dhe largimin e objekteve të përkohshme në pronën publike 01. nr. 110-157481. më 01.07.2014

Vlefshmëria e procedurës administrative: E përhershme

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Numri i letërnjoftimit
  • Data e lindjes
  • Adresa aplikuesit
  • Numri i telefonit, e-maili
  • Nënshkrimi

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Certifikata e biznesit (Kopje)
  • Skica e lokacionit (Origjinal)
  • Letërnjoftimi (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion