REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Leje ndërtimi

Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi: Qëllimi i kësaj leje është ndërtimi i objekteve sipas standardeve.

Përshkrimi: Kërkesa bëhët në Qendrën për shërbim me qytetarin nga çdo person fizik ose juridik. Shefi i Sektorit të Ndërtimit e cakton një zyrtar për shqyrtim të kërkesës. Shqyrtimi i kërkesës bëhet në afat prej 45 ditëve. Drejtoria e Urbanizmit Ndërtimit dhe Mbrojtjes se Mjedisit lëshon vendimin për lëshimin e lejes së ndërtimit.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 vit

Informatat e kërkuara

 • Informacionet rreth aplikimit
 • Detajet rreth vendëndërtimit
 • Ekipi i projektimit dhe ndërtimit
 • Detajet e ndërtimit
 • Përshkrimi i punëve ndërtimore
 • Detajet e ifrastrukturës
 • Kushtet e veçanta
 • Dokumentet e nevojshme për aplikim për leje ndërtimore

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dhe 45

Dokumentacioni i kërkuar

 • Kopje e planit (Kopje)
 • Certifikata e njësisë kadastrale (Kopje)
 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Inqizimi gjeodezik i objektit i vërtetuar dhe inqizimi e objektit e pozicionuarë në kuadër të parcelës kadastrale (Kopje)
 • Pëlqim nga KEDS (Kopje)
 • Pëlqim nga Ujesjellsi regjional Prishtina (Kopje)
 • Pëqim nga Termokosi (Kopje)
 • Pëlqim nga PTK (Kopje)
 • Leje mjedisore (Kopje)
 • Nese aplikuesi nuk është pronari i regjistruar i parcelës, atëherë duhët të sjellë dëshmi për Autorizimin e aplikuesit nga pronari për të dorzuar aplikacionin (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa1.) për objekte individuale nën 350m2 taksa administrative (6.7)+taksa e desnitetit(2.66) = 9.36euro për 1 m2. 2.) për objekte mbi 350m2 taksa administrative (6.7)+taksa e desnitetit(13.3) = 20.0 euro për 1 m2. Transfer bankar1000650230000060
Tarifa10 euro 1000650230000060

Formulari nuk është në dispozicion