REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Pëlqim për elaboratin kundër zjarrit

Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim

Qëllimi: Ka për qëllim sigurimin dhe mbrojtjen nga zjarri të objekteve.

Përshkrimi: Elaborati për mbrojtjen kundër zjarrit përgatitet për të gjitha objektet e ndërtuara dhe duhët të jetë gati gjatë pranim dorëzimit të objekteve të ndërtuara. Pala parashtron kërkesen për marrjen e pëlqimit për elaboratin e mbrotjes nga zjarri në Zyren për Sherbim më Qytetarë. Kërkesa shqyrtohet në sektorin e emergjencës në kuadër të Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shpëtimit. Pastaj zyrtari përkatës nga kjo drejtori në bazë të inspektimeve përkatëse bënë përgatitjen e elaboratit për mbrojtje nga zjarri. Pasi të jetë finalizuar ky elaboratë atëher Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shpëtimit nxjerr vendimin për dhënien e pëlqimit në fjalë.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: E përhershme

Informatat e kërkuara

 • Adresa e objektit
 • Numri i ngastrës kadastrale
 • Numri i fletës poseduese
 • Emri dhe mbiemri i investitorit
 • Adresa dhe telefonoi i investitorit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Certifikata e biznesit (Kopje)
 • Elaborati i mbrojtjes nga zjarri dhe skemën grafike (Origjinal)
 • Fleta poseduese (Origjinal)
 • Leja e ndërtimit (Kopje)
 • Kontratat e personave te kualifikuare për hartimin e elaborateve (Kopje)
 • Projekti (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion