REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Leje rrënimi

Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi: Ka për qëllim krijimin e kushteve për ndërtimet e larta në prona individuale

Përshkrimi: Leja e rrënimit lëshohet ne rastet kur kerkohet ndërtimi i objekteve shumë-banesore, e aktualisht në ato parcela ekzistojnë shtëpi individuale. Pala kërkesen parashtron në qendrën për shërbime me qytetarë. Pastaj kërkesa shqyrtohet në Drejtoratin e Urbanizimit Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit. Në qoft se lënda i përmbush kërkesat e parapara me ligj, atëherë Drejtoria e Urbanizimit Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit lëshon lejen e rrënimit.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Pa afat

Informatat e kërkuara

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Kopje e planit (Kopje)
  • Certifikata e njesisë kadastrale (Kopje e vertetuar)
  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • " Ingjizimi gjeodezik i vërtetuar dhe inqizimi i objektit në pozicion në kuadër të parceles kadastrale " (Kopje)
  • Leje Ndërtimi (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
TaksaNgarkesa për rrenimin e objektit të ndërtuar pa lejen e organit kompetent për punët e ndërtimit 13 €/m2, - Ngarkesa për rregullimin e pronës pas rrenimit të ndërtimit pa leje nga organi kompetent për punët e ndërtimit 8 €/m2

Formulari nuk është në dispozicion