REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Kërkesa për kushtet ndërtimore

Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi: Dhënia e kushteve ndërtimore u mundëson palëve të njihet me kriteret dhe procedurat e marrjes se lejes së ndërtimit dhë njëherit të sigurojë respektimin e kushteve urbanistike.

Përshkrimi: Para se pala të aplikojë për leje ndërtimi i duhët të aplikoj për kushtet ndërtimore. Kërkesa për kushtet ndërtimore nënkupton ato kritere që duhet të kihen parasysh me rastin e aplikimit për leje ndërtimi, si p.sh. kujdesi ndaj sherbimeve publike (ujsjellës, ngrohje, kanalizim, kujdesin ndaj hapsirave publike dhe mbrojtjes se ambientit. Pala aplikon për kushte ndërtimore pranë Drejtorisë së Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit. Pasi të jetë shqyrtuar kerkesa atëherë Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit leshon vendimin për kushte ndërtimore.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 vit

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe mbiemri i parashkruesit të kërkesës
  • Numri i leternjoftimi dhe adresa e vendbanimit
  • Numri i telefonit dhe email adresa

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dhe 45

Dokumentacioni i kërkuar

  • Kopja e Planit (Kopje)
  • Certifikata e njesisë kadastrale (Kopje)
  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Inçizimi gjeodezik i vertetuar,dhe inçizimi gjeodezik me objektin e pozicionuar në kuadër të parceles kadastrale (Kopje)
  • Paraprojektin ( zgjidhjen urbane) (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Tarifa 10 Euro1000650230000060
Pagesa

Formulari nuk është në dispozicion