REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Informata nga Plani Rregullues

Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedurë ka të bëjë me informimin e qytetarëve rreth parcelës së tij, mënyrës së shfrytëzimit

Përshkrimi: Pala aplikon në qendrën me shërbime me qytetare për informata nga plani rregullues. Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit e shqyrton kërkesën në afat prej 15 ditësh. Në qoft se kërkesa i përmbush kërkesat e parapara me ligj, atëherë Drejtoria e Urbanizimit Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit lëshon vendimin për informata nga plani rregulues.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Deri në momentin e ndryshimit eventual të ndonje plani rregullues

Informatat e kërkuara

  • Informacionet rreth aplikimit
  • Detajet rreth vendëndërtimit
  • Ekipi i projektimit dhe ndërtimit
  • Detajet e ndërtimit
  • Përshkrimi i punëve ndërtimore
  • Detajet e ifrastrukturës
  • Kushtet e veçanta
  • Dokumentet e nevojshme për aplikim për leje ndërtimore

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Kopje e planit (Kopje)
  • Letërnjoftimi (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion