REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Vendim për zgjatjen e orarit të punës për biznese

Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim Lokal

Qëllimi: Lejimi i punës përtej orarit sa biznesi e ka të lejuar.

Përshkrimi: Biznesi parashtronë kërkesë në zyrën pritëse, pastaj kërkesa kalon në Sektorin për Ekonomi në kuader të Drejtorisë për Zhvillim Ekonomik dhe brenda sektorit merret vendimi për kërkesen e palës për zgjatjen e orarit të punës për biznesin e caktuar. Vendimi merret brenda 15 ditë pune dhe pagesa bëhet përmes llogarisë bankare.

Baza ligjore

  • Ligji Nr. 2004/18 për tregtinë e brendshme
  • Rregullore për fillimin dhe mbarimin e orarit të punës së organizattave të biznese në Komunën e Prishtinës
  • Rregullore për tarifa, ngarkesa dhe gjoba komunale

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 muaj

Informatat e kërkuara

  • Informatat personale për parashtruesin e kërkesës
  • Informata për subjektin afarist
  • Dokumentet e bashkangjitura

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Certifikata e regjistrimit të biznesit (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Tarifa10 Euro për një orë (orari mund të vazhdohet deri në tri orë)Transfer bankar1000630230000060

Formulari nuk është në dispozicion