REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Vërtetim për pagesën komunale për veprimtari afariste

Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim Lokal

Qëllimi: Marrja e vërtetimit për pagesën komunale për tenderime.

Përshkrimi: Personat juridik kur aplikojnë për tenderë duhet ta marrin vërtetimin për pagesë komunale që vërtetohet që i ka kryer obligimet me të cilën e ushtron veprimtarinë afariste dhe bënë kërkesën në Zyrën pritëse, pastaj kërkesa kalon në Sektorin e Ekonomisë dhe pas shqyrtimit nga zyrtarë e Sektorit merret vendimi për 3 ditë, me ç'rast palës i lëshohet vërtetim për pagesën komunale

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Vlenë deri sa te kryhet aktiviteti për të cilën e merrë dokumentin

Informatat e kërkuara

  • Informatat personale për parashtruesin e kërkesës
  • Informatat e subjektit afarist

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Certifikata e regjistrimit të biznesit (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion