REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Kërkesë për vërtetim që familja nuk posedon biznes

Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim Lokal

Qëllimi: Lëshimi i vërtetimit bëhet për rastet për dëshmi të asistencës sociale, marrjen e bursave studentore etj.

Përshkrimi: Pala parashtronë kërkesë në zyrën pritëse për vërtetim që familja nuk posedon biznes, shqyrtimin e kërksës e bënë Drejtorinë për Ekonomi dhe Zhvillim Rural brenda ditës e lëshon vendimin.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 6 muaj

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe mbiemri i personit
  • Adresa e vendbanimit
  • Numri i telefonit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion