REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Vlerësimi i dëmit në pyje

Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim Lokal

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është vlërësimi i dëmëve të shkaktuara nga faktori njeri dhe natyra.

Përshkrimi: Pala parashtron kërkesë për vlerësimin e dëmit të pyjeve private në Zyrën Pritëse. Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim Lokal formon Komisionin për vlerësimin e dëmit dhe e shqyrton kërkesën në afat prej 15 ditëve.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: përhershme

Informatat e kërkuara

  • Nuk ekziston formulare

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Kopjen e planit dhe fletën poseduese (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion