REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Vertetim për lirim nga pagesa e semestrit për kategoritë e dala nga lufta

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Qëllimi: Vërtetimi i gjëndjes së fakteve nga organi kompetent dhe lëshuarja e dëshmisë për kategoritë e trajtuara me Ligj

Përshkrimi: Studentët të cilët regjistrohen në fakultete publike, të cilët kan ndonjë pjestarë të familjes të vrarë gjatë luftës në Kosovë, mund të bëjnë kërkesë për lëshuarje të dëshmisë për lirim nga semestri në zyrën për shërbim me qytetarë. Pasi të verifikohet gjendja reale, studenti paiset apo jo me vertetim për lirim nga pagesa.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Dokumenti lëshohet vetëm për rastin konkret

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Lloji dhe numri i dokumentit identifikues
  • Data e lindjes
  • Adresa e vendbanimit
  • Shënimet për rrethanat e vrasjes

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Vendimi nga Departamenti për familjet e dëshmorëve, invalidëve të luftës dhe viktimave civile (Kopje)
  • Letërnjoftimi (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion