REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Vërtetim që nuk i është marr zotësia e veprimit

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Qëllimi: Qëllimi i procedurës administrative është që të gjitha palët e interesuara të paisen këtë vertetim për nevoja personale

Përshkrimi: Aplikuesi bën kërkesë në Qendrën për Punë Sociale për vërtetim që nuk i është marrë zotesia e veprimit (për paisje me Leje për Armëmbajtje).Pas shqyrtimit të aplikacionit dhe verifikimit të gjendjes lëshohet vërtetimi se personit në fjalë nuk i është marrë aftësia e veprimit dhe nuk gjendet nën kujdestari, ose e kundërta e saj.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 6 muaj

Informatat e kërkuara

  • Adresa e vendbanimit nga bashkesia lokale
  • Shënimet personale
  • Llojin e shërbimit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Certifikata e lindjes (Kopje)
  • Letërnjoftimi (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion