REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Vërtetim që nuk është shfrytëzues i ndihmës Sociale

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Qëllimi: Dëshmohet se pala nuk është shfrytëzues i ndihmës sociale

Përshkrimi: Aplikuesi bën kërkesë në Qendrën për Punë Sociale për marrjen e një vërtetimi që nuk është shfrytezues i ndihmës Sociale, për qellim fitimin e shtetësisë. Pas shqyrtimit të aplikacionit dhe verifikimit të gjendjes se pala nuk është shfrytezues i/e ndihmës sociale merret vendimi për dhënjen e vërtetimit.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 6 muaj

Informatat e kërkuara

  • Adresa e vendbanimit nga bashkesia lokale
  • Shënimet personale
  • Llojin e shërbimit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Vërtetim mbi vendabimin (Kopje)
  • Kontrata e punës (Kopje)
  • Certifikata e lindjes (Kopje)
  • Letërnjoftimi (Kopje e vertetuar)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion