REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Kërkesa për vendosjen nën kujdestari

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Qëllimi: Mbrojtja sociale për femijët jetim të braktisur dhe pa përkujdesje prindërore.

Përshkrimi: Pala bënë kërkesë në Qendrën për Punë Sociale për vendosjen nën kujdestari të përkohshme për femijët jetim të braktisur dhe pa përpujdesje prindëore. Pas shqyrtimit të aplikacionit dhe verifikimit të gjendjes mirret vendimi aktvendim për kujdestari. Periudha prej aplikimit deri te marrja e vendimit zgjatë 30 dit.

Baza ligjore

 • Ligji Nr. 2004/32 për familje i Kosovës

Vlefshmëria e procedurës administrative: Deri në ndryshimin e rrethanave dhe arritjen e moshës madhore

Informatat e kërkuara

 • Adresa e vendbanimit nga bashkesia lokale
 • Shënimet personale
 • Llojin e shërbimit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Certifikatat për pasurinë e palujtshme që posedojnë prindrit e fëmijve (Origjinal)
 • Kërkesa e kujdestarit potencial (Kopje)
 • Certifikata e lindjes e kujdestarit (Kopje)
 • Certifikata nga gjykata themelore për kujdestarin që nuk është nën hetime dhe I denuar (Origjinal)
 • Certifikata e mjekut për kujdestarin (Origjinal)
 • Certifikatat e vdekjes së prindërve të fëmijëve që vendosen nën kujdestar (Origjinal)
 • Certifikata e fëmiut-ve që duhet të vehen nën kujdestari (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion