REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Pëlqim për dokument udhëtimi për fëmijë

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure administrative është që tu mundësoj fëmijeve të levizin lirshëm vetëm me këtë llojë pëlqimi në ato vende në të cilat qytetarët mund të levizin vetem me letërnjoftim.

Përshkrimi: Procedura për marrjen e pëlqimit për dokument udhëtimi për fëmijë aplikohet ne raport me ato vende në të cilat qytetarët mund të levizin vetem me letërnjoftim. Në këto rast në vend të dokumenteve si leternjoftimi apo pasaporta pala merrë vetëm këtë lloj pëlqimi me të cilin pastaj fëmija mund të leviz lirshëm. Kësisoj pala parashtronë kërkesen në Qendrën për Punë Sociale për marrjen e pëlqimit për dokumet udhëtimi për fëmijë. Pas shqyrtimit të kërkesës Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale vendos per dhënien ose jo të këtij pëlqimi.

Baza ligjore

  • Ligji Nr. 2004/32 për familje i Kosovës

Vlefshmëria e procedurës administrative: 6 muaj

Informatat e kërkuara

  • Adresa e vendbanimit nga bashkesia lokale
  • Shënimet personale
  • Llojin e shërbimit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Deklaratë -Pëlqimi i prindit (Origjinal)
  • Letërnjoftimet e prindërve (Kopje)
  • Certifikata e lindjes e fëmiut (Kopje)
  • Aktëvendimi - Aktëgjykim i mbi kujdestarinë e fëmiut (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion