REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Vërtetim që nuk ka obligime financiare i cili kërkohet për procedurën e humbjes së shtetësisë

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Qëllimi: Kompletimi i dokumenteve për humbjen e shtetësisë

Përshkrimi: Aplikuesi bënë kërkesë në Qendrën për Punë Sociale. Pas shqyrtimit të aplikacionit dhe verifikimit të gjendjes lëshohet vërtetimi se personi në fjalë i ka përmbush ose nuk i ka përmbush obligimet financiare ndaj atyre që sipas ligjit është i obliguar të kujdeset.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 6 muaj

Informatat e kërkuara

  • Adresa e vendbanimit nga bashkesia lokale
  • Shënimet personale
  • Llojin e shërbimit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Vërtetim mbi vendabimin (Kopje)
  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Certifikata e lindjes (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion